โปรแกรมบริหารจัดการงานภายในโรงเรียน

งานทะเบียนนักเรียน การเงิน และทะเบียนครูนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียน เนื่องจากต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่ มากมาย และอาจนำความยุ่งยากมาสู่ผู้จัดทำได้ บริษัทฯจึงขอแนะนำระบบบริหารและจัดการโรงเรียน ซึ่งสามารถออกใบเสร็จรับเงินตอนจ่าย ค่าเทอมได้ นอกจากนี้ ยังทำการคำนวณ และออกเกรดนักเรียนได้โดยอัตโนมัติ และสามารถจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งยังสามารถ Search หาข้อมูลเชิงลึก ทั้งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลวิชา และข้อมูลครู ฯลฯ ได้อีกด้วย

จุดเด่นของโปรแกรม

 • รองรับกฎกระทรวงศึกษาธิการชุดล่าสุด เช่น การออกใบเสร็จ การกรอกคะแนน ระบบหลัก รองรับการใช้งานที่ครอบคลุม
 • มีระบบเสริมให้ใช้งานมากมาย ในราคาย่อมเยา
 • เป็นระบบ เครื่องแม่ข่าย ลูกข่าย (ไม่จำกัดเครื่อง)
 • มีรายงานที่ละเอียด ครบถ้วน แยกตามรายแผนก
 • ตัวโปรแกรม ถูกพัฒนาขึ้นจากความต้องการใช้งานจริงๆ และมีการใช้งานต่อเนื่องมากว่า 4 ปี
 • เลือกใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงในการเก็บข้อมูล
 • มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลกลางแห่งเดียว ใช้งานร่วมกันทุกแผนกเพื่อลดความซ้ำซ้อนและง่ายต่อการจัดเก็บ
 • การจัดการข้อมูลหลักไม่ซับซ้อน และใช้งานได้อย่างง่าย
 • มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นรายปี สามารถเรียกดูข้อมูลปีเก่าจากทุกเครื่องได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถเปิดโปรแกรมพร้อมกันได้หลายเครื่อง และสามารถเรียกดูข้อมูลพร้อมๆกันได้
 • มีระบบกำหนดค่าเทอมและรายได้อื่น ๆ พร้อมระบบติดตามสถานะ(จม.เตือน ค้างชำระ ชำระบางส่วน ฯลฯ)
 • สามารถตั้งลูกหนี้ อย่างง่าย โดยการสามารถทำเป็นกลุ่ม หรือเลือกเป็นรายบุคคลได้
 • การชำระค่าเทอม มีสถานะ การจ่าย ค้างจ่าย และแสดงรายการที่ต้องชำระแยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน
 • สามารถแบ่งจ่ายรายงวด โดยระบุยอดและวันที่จะชำระในงวดต่อๆ ไป
 • สามารถออกใบเสร็จรับชำระค่าเทอม และใบเสร็จซื้อใบสมัคร
 • มีระบบการเข้ารหัส เพื่อล๊อกการทำรายทางการเงิน ป้องกันการแก้ไข และทุจริต พร้อมรายงานสรุปรายวัน
 • มีระบบทุนการศึกษา สามารถกำหนดรายชื่อทุนได้เอง และผูกกับการชำระเงิน (ยกเว้นชำระ หรือชำระบางส่วน)
 • สามารถ Export ข้อมูล(ข้อมูลหลักต่างๆที่กำหนดไว้ เช่นวิชาเรียน รายการค่าเทอม ฯลฯ)ไปยังปีการศึกษาใหม่
 • สามารถเลื่อนชั้นได้หลายรูปแบบ (เลื่อนแบบยกชั้น  แบบสลับตามลำดับผลการเรียน หรือจัดชั้นเอง)
 • มีรายงานพร้อมใช้มากมาย เช่น ปพ. 1  ปพ. 5  ปพ.6 ต.2ก แผนภูมิสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ฯลฯ
 • มีระบบการเก็บคะแนนที่ละเอียด สามารถเก็บคะแนน ประเมินสภาพจริง สอบย่อย และคุณลักษณะประจำวิชา
 • มีระบบเสริมให้เลือกใช้มากมาย เช่น ระบบจัดตารางสอน ระบบบริหารจุดขาย ระบบเช็คการเข้าออกนักเรียน ฯลฯ
 • รองรับได้ทั้งกับโรงเรียนสายสามัญ สายอาชีพ โรงเรียนพาณิชยการ หรือศูนย์ภาษา

การตั้งค่าเทอม

 • สามารถกำหนดประเภทรายการจ่ายค่าเทอม เป็นหมวดๆ ได้และกำหนดรายละเอียดที่เรียกเก็บได้เองตามความต้องการ
 • สามารถกำหนดรายการค่าเทอมและรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ราคา ประเภท หมายเหตุ นักเรียน(เก่า,ใหม่) รวมไปถึงค่าเรียนซ่อมเสริมได้
 • สามารถแยกประเภทนักเรียน ประจำ ไปกลับ เบิกได้ เบิกไม่ได้   ออกเป็นกลุ่มได้ เพื่อง่ายต่อการค้นหา
 • สามารถ Export ข้อมูลรายการค่าเทอม ไปปีการศึกษาต่อไปได้ และสามารถแก้ไขรายการที่ต้องการได้
 • สามารถกำหนดค่าใช้จ่าย ให้แต่ละชั้นเรียนได้ หรือเป็นรายบุคคล
 • ทำการลงเรียนซ่อมหรือเรียนเสริมได้

การชำระค่าเทอม

 • สามารถเรียกดูประวัติการจ่ายค่าเทอมแต่ละเทอมได้
 • ตัวระบบสามารถรับการชำระบางส่วนได้ เลือกตามรายการที่ต้องการจ่ายได้ หรือชำระค่าเทอมย้อนหลัง หรือล่วงหน้าได้
 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากตัวระบบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถยกเลิกใบเสร็จได้ รวมไปถึงสามารถกำหนดชื่อผู้รับเงินได้
 • สามารถแบ่งชำระค่าเทอมเป็นรายงวดได้ โดยสามารถกำหนดจำนวนเงินที่จ่ายในแต่ละงวด และวันที่ที่ต้องการชำระ
 • รองรับเด็กทุนที่กำหนดให้ชำระค่าเทอมบางส่วน หรือยกเว้นชำระค่าเทอม
 • ระบบสามารถบันทึกวันที่จ่ายเงิน, เลขที่ใบเสร็จ, เลขที่ลูกหนี้
 • สามารถเรียกดูรายการบัญชีที่ค้างจ่าย
 • สามารถกำหนดประเภทของการชำระเงิน ได้แก่ เงินสด, เช็ค/ดราฟ
 • สามารถออกบิลไปก่อน และชำระทีหลังได้
 • สามารถเปลี่ยนสถานะให้กลายเป็นชำระเงินแล้ว
 • สามารถทำงานพร้อมกันหลายเครื่องได้ โดยข้อมูลจะ Update ให้กับทุกเครื่องที่ใช้ระบบเป็นข้อมูลเดียวกัน
 • การชำระค่าเทอม ทำได้อย่างง่ายดายโดยระบุรหัสนักเรียน หรือชื่อ อีกทั้งสามารถค้นหาโดยเลือกชั้นเรียน ห้องเรียนได้
 • การรับชำระค่าเทอม สามารถรับชำระได้หลายๆ เครื่องพร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกันได้
 • รองรับการชำระค่าสมัครในกรณีที่รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ พร้อมเรียงเลขที่ใบเสร็จคนละชุดแยกจากใบเสร็จค่าเทอม
 • แสดงสถานะรายการที่ชำระแล้ว และที่ยังไม่ได้ชำระ ไว้อย่างชัดเจน
 • มีระบบการเข้ารหัสของผู้รับชำระเงิน โดยจะระบุชื่อผู้รับชัดเจน และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้
 • มีระบบการตัดยอดปิดรับชำระเงินรายวัน ณ ช่วงเวลาหนึ่งของแต่ละวัน การชำระหลังเวลานั้นจะเป็นยอดของวันถัดไป
 • รายการค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถแยกประเภทได้ว่าสำหรับนักเรียนกลุ่มใด กลุ่มประจำ หรือไปกลับ เบิกได้ เบิกไม่ได้
 • ใบเสร็จรับเงินมี 2 รูปแบบ แบบเต็มกับแบบปกติ สามารถ Set ได้ว่ารายการให้แสดงผลหรือไม่ให้แสดงผล
 • ตัวระบบก็สามารถตรวจสอบได้ว่าชำระแล้วหรือยังไม่ได้ชำระ
 • สามารถเรียกดูชื่อผู้รับเงินย้อนหลังได้
 • ชำระค่าเทอม โดยสามารถระบุรหัสนักเรียน ชื่อ หรือสกุล นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาโดยทำการกรอง ชั้นเรียนและห้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • สามารถเลือกรายการจ่ายให้กับบางชั้นหรือทั้งหมดได้
 • สามารถตั้งลูกหนี้ได้รอการชำระเงินได้ทั้งเป็นรายบุคคลและทั้งชั้นเรียน
 • รองรับการรับชำระค่าใบสมัครพร้อมมีรายงานแจงยอดผู้สมัคร
 • ตัวระบบสามารถรับการชำระบางส่วนได้ หรือชำระค่าเทอมย้อนหลัง พร้อมทั้งยังแจงสถานะค้างจ่ายด้วยได้
 • เรียกดูประวัติการชำระเงินของนักเรียนแต่ละคน และพิมพ์ใบเสร็จซ้ำได้
 • เรียกดูรวมรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ชำระค่าเทอม หรือชำระไม่ครบ แยกตามช่วงชั้น ชั้น ห้อง
 • พิมพ์จดหมายเตือนชำระค่าเทอม โดยสามารถเลือกกำหนดวันสิ้นสุดการชำระเงิน และระบุชื่อผู้พิมพ์จดหมายได้
 • รองรับการชำระเงินด้วยเช็ค/ดราฟ

รายการลูกหนี้

 • ตั้งลูกหนี้ ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มได้ ซึ่งแบบรายกลุ่มจะมีเงื่อนไขต่างๆ เช่น ตามชั้นเรียน ห้องเรียน
 • และรวมไปถึงการยกเลิกบัญชีลูกหนี้
 • ตั้งหนี้สูญ สำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระค่าเทอมได้ รวมไปถึงยกเลิกการตั้งหนี้สูญได้
 • เรียกดูรายการค้างจ่ายแบบรายบุคคลได้
 • ลบหรือยกเลิกรายการค่าใช้จ่ายบางรายการได้
 • สามารถคืนสถานะปกติได้
 • แยกกำหนดค่าเทอม สำหรับนักเรียนเก่าและใหม่ รวมถึงการกำหนดรายการต่างๆ ได้อย่างอิสระ

รายงาน

  • ออกจดหมายใบแจ้งยอดค้างชำระถึงผู้ปกครองได้
  • ออกจดหมายเตือนการชำระในงวดต่อไปกับผู้ปกครองของนักเรียนได้
  • ดูรายงานสรุปยอดค้างชำระรายเดือน หรือทั้งหมดได้
  • ดูรายงานหนี้ศูนย์แยกตามระดับชั้นเรียนได้
  • รายรับทางการเงินสรุปเป็นรายวัน แยกตามชื่อผู้รับชำระเงิน
  • ดูรายงานการเก็บเงินตามผู้รับเงินได้
  • ดูรายงานสรุปรายรับตามบัญชีรายได้
  • ดูรายงานรายรับตามชั้นเรียนในแต่ละวิชา/กิจกรรมได้
  • ดูรายงานข้อมูล การจ่ายค่าเทอมตามประเภทการจ่ายได้
  • ดูรายงานรายชื่อที่นัดชำระตามวันที่ได้
  • พิมพ์จดหมายเตือนชำระค่าเทอม โดยสามารถเลือกกำหนดวันสิ้นสุดการชำระเงิน และระบุชื่อผู้พิมพ์จดหมายได้
  • เรียกดูรายการการยกเลิกบิลได้
  • เรียกดูรายงานบัญชีลูกหนี้ได้
  • เรียกดูรายงานค่าเทอมตามกลุ่มหัวข้อได้
  • Export ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปยังปีถัดไปได้โดยไม่ต้องตั้งใหม่ทุกปี
  • มีรายงานต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้
  • รายงานสรุปรายรับ แยกตามช่วงชั้น รายการการรับเงิน หรือแบบรวม ตามวัน หรือช่วงเวลาที่ระบุได้
  • รายงานค่าเทอมตามหัวข้อ
  • รายงานการเก็บเงินตามผู้รับเงิน
  • รายงานสรุปรายรับตามบัญชีรายได้
  • รายงานการยกเลิกบิล
  • รายงานตามชั้นเรียนในแต่ละวิชา/กิจกรรม
  • รายงานสรุปยอดค้างชำระประจำเดือน
  • รายงานสรุปยอดค้างชำระทั้งหมด
  • รายงานหนี้สูญ
  • รายงานรายชื่อนัดชำระตามวัน
  • รายงานสรุปใบเสร็จในแต่ละวัน
  • รายงานบัญชีลูกหนี้
  • จดหมายแจ้งยอดค้างชำระถึงผู้ปกครอง

การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน

 • กำหนดเกรดและแก้ไขเกรดได้
 • กำหนดประเภทวิชาหลักได้
 • กำหนดกลุ่มสาระวิชาได้
 • กำหนดเกณฑ์การเก็บคะแนนต่างๆ เพื่อใช้ในการเก็บคะแนนของแต่ละวิชาได้เอง
 • Config Master File เองได้ไม่ว่าจะเป็น แผนการเรียน สถานะนักเรียน เกณฑ์การวัดผลและเกรด กำหนดประเภทวิชา กลุ่มสาระวิชา เป็นต้น
 • ทุกขั้นตอนมีหน้ารวมข้อมูลทั้งหมด สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • เลือกให้ระบบแสดงข้อมูลเฉพาะที่คีย์หรือให้แสดงทั้งหมดได้ในเวลาเดียวกัน
 • มีระบบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสูงสุดถึงระดับวิชา และสามารถกำหนดสิทธิ์ครูผู้ตรวจสอบคะแนนได้

การกำหนดวิชาเรียน

 • กำหนดวิชาเรียนพร้อมกันหลายเครื่องได้ โดยวิชาเรียนจะมีการ Update ข้อมูลล่าสุดและเรียกดูได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการกำหนดวิชาจะมีรายละเอียดย่อยๆ เช่น ส่วนเก็บคะแนนหรือส่วนคะแนนสอบ หรือใช้ในการคำนวณเกรดหรือไม่ใช้ก็ได้ เป็นต้น
 • แก้ไข ยกเลิกวิชาที่กำหนดขึ้นได้
 • ส่งรายวิชาเรียน ไปยังปีการศึกษาถัดไปได้
 • กำหนดวิชาย่อย(Split วิชาหลักให้เป็นวิชาย่อยหลายวิชา) ภายใต้รหัสวิชาหลักเดียวกันได้
 • กำหนดครูผู้สอนให้กับวิชาที่ย่อยที่ถูกแยกออกได้ (Split วิชา) หนึ่งวิชาเรียน สามารถมีครูผู้สอนได้มากกว่า 1 ท่าน
 • ระบุจำนวนคาบต่อสัปดาห์ และจำนวนสัปดาห์ใน1 เทอม รวมถึงจำนวนเปอร์เซ็นต์การมาเรียนเพื่อใช้คำนวณคาบเรียนสูงสุดที่สามารถขาดเรียนได้
 • กำหนดวิชาเรียน พร้อมรหัส ให้สอดคล้องกับทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกรายละเอียดในแต่ละวิชาเองได้
 • กำหนดวิชาเรียนได้ว่า ต้องการให้ตัดคิดคะแนนและตัดเกรดรายเทอม หรือรายปี (เทอม 1 + เทอม 2)
 • กำหนดวิชาเรียน พร้อมรหัส ให้สอดคล้องกับทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกรายละเอียดในแต่ละวิชาเองได้ ว่า ชื่ออะไร เป็นประเภทวิชาอะไร เรียนระดับชั้นไหน อยู่กลุ่มสาระใด ใช้น้ำหนัก หรือ หน่วยกิต รวมถึงสามารถระบุชื่อครูผู้สอน การเก็บคะแนน (70/30 หรือ 80/20) ในแต่ละวิชาได้
 • สำหรับวิชาที่เป็นวิชารวม เช่นสามวิชารวมเป็นวิชาเดียว ตัวระบบรองรับการ Split วิชาและแยกกันคีย์คะแนนได้

การจัดหลักสูตร

 • กำหนดแผนการเรียนเองได้ เช่น แผนการเรียนปกติ กลุ่มวิทย์- คณิต กลุ่มศิลป์-ภาษา ฯลฯ เป็นต้น
 • จัดหลักสูตรได้จากทั้ง ตามชั้นเรียน ตามหลักสูตร หรือจัดทั้งหมดได้
 • ส่งหลักสูตรไปยังปีการศึกษาถัดไปได้
 • จัดหลักสูตรวิชาตามแผนการเรียนให้แก่ระดับชั้นเองได้
 • ในแต่ละวิชาสามารถระบุจำนวนคาบต่อสัปดาห์ และจำนวนสัปดาห์ในเทอม รวมถึงจำนวน% ในการมาเรียน เพื่อหาจำนวน คาบเรียนสูงสุดที่นักเรียนสามารถขาดเรียนได้

การกำหนดกลุ่มการเรียน

 • สามารถจัดกลุ่มการเรียนได้แบบรายชั้นเรียน กำหนดครูผู้สอนให้กับห้องเรียน (ในกรณีที่มีครูสอนในวิชาหลายคน) ซึ่งจะกำหนดว่าครูผู้สอนท่านไหน สอนห้องไหนได้บ้าง
 • การจัดกลุ่มการเรียน ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก สามารถจัดกลุ่มตามพร้อมกันหลายเครื่อง
 • สามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลการจัดกลุ่มการเรียนได้
 • จัดกลุ่มการเรียนอัตโนมัติได้
 • จัดกลุ่มการเรียนให้แก่แต่ละห้องเรียนเองได้ และยังมีระบบจัดกลุ่มการเรียนอัตโนมัติที่รวดเร็วกรณีที่เรียนทุกห้องได้อีกด้วย

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน

 • กำหนดเกณฑ์การประเมินแยกตามรายวิชาได้
 • ส่งรายการเกณฑ์การประเมินไปยังปีการศึกษาถัดไปได้
 • คัดลอกเกณฑ์การประเมินไปวิชาอื่นๆได้
 • ลบและแก้ไขเกณฑ์การประเมินได้
 • กำหนดเกณฑ์การประเมินต่างๆ ได้เอง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การเก็บคะแนนของแต่ละวิชา เพราะแต่ละวิชาอาจจะใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกัน หากวิชาใดที่ใช้เกณฑ์เหมือนกันก็ไม่ต้องกำหนดใหม่สามารถที่จะ Copy เกณฑ์การประเมินไปใช้กับวิชาใหม่ได้เลย

การลงทะเบียนนักเรียน

 •  สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลการลงทะเบียนได้
 • คัดลอกข้อมูลการลงทะเบียนจากเทอม 1 ไปยังเทอม 2 ได้
 • ดูรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว เป็นรายบุคคลได้
 • มีระบบลงทะเบียนนักเรียนอัตโนมัติ ซึ่งจะมีวิชาเป็นหลัก หากได้มีการจัดกลุ่มไว้แล้วระบบจะลงทะเบียนให้ตามกลุ่มให้ทุกห้องทุกคนให้อัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่มเดียว
 • ทำสำเนาการลงทะเบียน (เฉพาะวิชาที่ใช้เรียนทั้งปี) จากเทอม 1 ไปยังเทอม 2 ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มเดียว

การเก็บคะแนนและการกรอกคะแนน

 •  กำหนดหัวข้อการเก็บคะแนนย่อยแต่ละวิชาได้
 • กำหนดการเก็บคะแนน ประเมินสภาพจริง สอบย่อย และคุณลักษณะประจำวิชา แบ่งย่อยได้หลายครั้ง
 • ส่งคะแนนที่กรอกตามรายวิชาออก โปรแกรม Microsoft Excel ได้ และสามารถนำเข้าคะแนนจากโปรแกรม
 • Microsoft Excel ได้เช่นกัน
 • แสดงข้อมูลผลการสอบแต่ละครั้ง และแสดงสถานะนักเรียนที่ผ่าน และไม่ผ่าน
 • ดูสรุปคะแนนวิชาที่มีการรวมวิชาเรียนมากกว่าหนึ่งวิชา (Split วิชา) ได้
 • ค้นหาวิชาที่ยังไม่ได้คีย์คะแนน ได้ โดยค้นได้จาก วิชา รหัสครูประจำวิชา ชื่อครูประจำวิชา หรือจากเกณฑ์ต่างๆ
 • แก้ไขคะแนนและกรอกคะแนนการสอบซ่อม ในการสอบแต่ละครั้ง
 • ตรวจสอบได้ว่า ครูประจำวิชาท่านใด ที่ยังไม่ได้คีย์กรอกคะแนน
 • กำหนดสิทธิ์ครูที่สามารถเข้าไปกรอกคะแนนตามรายวิชาที่สอนได้
 • การกรอกคะแนนสามารถแยกการเก็บคะแนนย่อยได้มากถึง 10 ครั้ง ในแต่ละเกณฑ์การประเมิน
 • กรอกคะแนนที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งได้
 • การกรอกคะแนนหากกรอกไม่เสร็จสามารถที่จะกลับมากรอกเพิ่มเติมได้อีกครั้งหรือแม้แต่ Export คะแนนเพื่อที่จะไปกรอกต่อที่บ้านหรือนอกสถานที่ได้โดยจะ Export ให้เป็นไฟล์ Excel ให้ เมื่อกรอกเสร็จผู้ใช้สามารถที่จะ import เข้าระบบได้เอง
 • กรอกสถานะนักเรียนกรณีที่ไม่มาสอบได้เช่น ขาดสอบ ลาป่วย หรือแม้แต่ได้ทุนไปเรียนต่างๆ ได้ซึ่งคะแนนต่างๆ จะเปลี่ยนเป็นสถานะนักเรียนแทนเพื่อให้ผู้ที่มาตรวจสอบคะแนนทราบ

การสรุปคะแนนและคิดเกรด

 •  คำนวณคะแนน และคิดเกรด ของแต่ละวิชา พร้อมแสดงเกรดที่ได้
 • แสดงข้อมูลลำดับที่ของชั้นและลำดับที่ของห้องพร้อมแสดง GPA และเปอร์เซ็นต์ที่ได้
 • การคำนวณคิดเกรดปลายภาค สามารถที่จะเลือกคิดเกรดได้ทีละชั้นเรียน โดยไม่ต้องคำนวณพร้อมกันทั้งโรงเรียนเพราะทำให้ล่าช้าเนื่องจากข้อมูลเยอะ
 • การคีย์คะแนนนั้น สามารถเลือกคีย์ที่ช่องสรุปคะแนน หรือจะคีย์ตามแต่ละช่องคะแนนเก็บย่อยได้เช่นกัน
 • ตัวระบบสามารถตรวจสอบได้ว่า อาจารย์ประจำวิชาท่านใดยังไม่ได้คีย์คะแนน โดยสามารถเลือกดูตามช่วงเวลา หรือดูไดู้จากการสั่งพิมพ์รายงานสรุป
 • แก้ไขคะแนน และเกรดหลังจากที่มีการคิดคำนวณเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่กระทบกับเกรดหรือคะแนนเดิม กรณีนี้ใช้เมื่อเด็กติด 0 หรือติด ร ต้องการจะแก้ไขให้เป็นเกรด 1
 • กรณีที่นักเรียนสอบตก (ไม่ผ่าน)ในแต่ละเกณฑ์การประเมิน สามารถที่จะกรอกคะแนนซ่อมได้

รายงาน

 •  รายงานผลสอบ (ต2ก) ทั้งแบบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนได้
 • ใบแจ้งผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ได้
 • ผลการเรียนแต่ละระดับชั้น สามารถเลือกชั้นเรียนได้และห้องเรียนได้
 • รายงาน แสดงอันดับ Top-Ten แต่ละรายวิชา ของทุกระดับชั้น พร้อมระบุคะแนน สูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย
 • รายงานผลคะแนนรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ และแต่ละระดับชั้น
 • รายงานผลการเรียนเรียงตามลำดับของแต่ละห้อง
 • รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ระดับคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์และต้องซ่อม โดยสามารถเลือกพิมพ์รายชื่อที่สอบไม่ผ่าน รายจุดประสงค์ได้ หรือเลือกรายชื่อนักเรียนจากรายชื่อที่สอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ และติด “0”
 • แผนภูมิสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หรือแยกตามกลุ่มสาระได้
 • รายงานแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • แผนภูมิผลการสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test)
 • ระดับผลการเรียนของนักเรียน โดยสามารถแยกตามระดับชั้นและห้องเรียน และยังสามารถให้เลือกเรียน โดยใช้ตัวเลขวัดผลเป็น เปอร์เซ็นต์ เกรดเฉลี่ย หรือเกรดเฉลี่ยสะสมได้
 • รายงานรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนด โดยสามารถส่งตัวรายงานออกโปรแกรม Microsoft Excel ได้ และนำข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel ได้
 • รายงานผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • รายงานประเมินผลการเรียนรู้ตามรายวิชา
 • รายงานแบบประเมินสภาพจริงและคุณลักษณะประจำวิชา
 • รายงานการวัดและการประเมินผลสาระการเรียนรู้(สอบระหว่างภาค)
 • รายงานผลการสอบระหว่างภาค(รายชั้น)
 • รายงานผลการสอบประจำภาคเรียน
 • ใบเช็คคะแนนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(กลางภาค)
 • ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว
 • รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านปลายภาคเรียน
 • รายงานรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านรายวิชา
 • รายงานนักเรียนที่สอบไม่ผ่านตั้งแต่1วิชาขึ้นไปหรือมากกว่า1วิชา
 • รายงานกราฟแสดงผลการเรียนรู้รายวิชา
 • รายงานรายชื่อนักเรียนที่เรียนดี/ตามชั้น
 • รายงาน ปพ.5 ซึ่งสามารถกำหนดเทมเพลทรายงานได้

** รายงานเพิ่มเติม

 •  รายงานผลการเรียน (ต2ก) ทั้งกลางภาคและปลายภาคแยกเป็นประถมและมัธยม (Export to Excel)
 • พิมพ์ใบแจ้งผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
 • รายงาน Top-Ten แต่ละรายวิชา ของทุกระดับชั้น พร้อมระบุคะแนน สูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย
 • รายงานผลคะแนนรายวิชา ที่แบ่งออกเป็นเรียกดูตามแต่ละกลุ่มสาระวิชา หรือ จะเรียกดูตามระดับชั้น
 • รายงานผลการเรียนแต่ละระดับชั้น สามารถเลือกชั้นเรียนและห้องเรียนได้
 • รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ระดับคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์และต้องซ่อม หรือนักเรียนที่ติด 0
 • รายงานแผนภูมิสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หรือแยกตามกลุ่มสาระได้
 • รายงานแผนภูมิผลการสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test)
 • รายงานรายชื่อนักเรียนที่เรียนดี โดยแยกเป็นเปอร์เซ็นต์ เกรดเฉลี่ย และเกรดเฉลี่ยสะสม
 • รายงานรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามรายวิชาหรือตามกลุ่มสาระที่กำหนด (Export to Excel)
 • รายงานผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Export to Excel)
 • รายงานประเมินผลการเรียนรู้ตามรายวิชา (Export to Excel)
 • รายงานแบบประเมินสภาพจริงและคุณลักษณะประจำวิชา (Export to Excel)
 • รายงานการวัดและการประเมินผลสาระการเรียนรู้ (สอบระหว่างภาค)
 • รายงานผลการสอบระหว่างภาค (รายชั้น) (Export to Excel)
 • รายงานผลการสอบประจำภาคเรียน (Export to Excel)
 • ใบเช็คคะแนนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน (กลางภาค)
 • ใบคำร้องขอสอบซ่อม
 • รายชื่อนักเรียนสอบไม่ผ่านปลายภาคเรียน
 • รายงานรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านรายวิชา
 • รายงานนักเรียนที่สอบไม่ผ่านตั้งแต่…วิชา
 • รายงานกราฟแสดงผลการเรียนรู้รายวิชา
 • รายงานรายชื่อนักเรียนที่เรียนดี/ตามชั้น
 • SJC Report (Export to Excel)
 • รายงานปพ.5 (ทั้งมัธยม และประถม)
 • รายงานนักเรียนยอดเยี่ยมประจำกลุ่มสาระ/แผนการเรียน

การจัดการข้อมูลบุคลากร

 • สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และมีการ Update ข้อมูลให้กับทุกฝ่ายทันทีที่มีการแก้ไข
 • สามารถเชื่อมต่อตรงกับโปรแกรม Payroll ที่ใช้สำหรับทำค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทั้งหมดรวมถึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ
 • อีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการครู การคิดคำนวณเงินประกันสังคม หรือเงินภาษีต่างๆ
 • สามารถเชื่อมต่อไปยังโปรแกรม Time Attendance (ระบบเช็คเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือบัตรประจำตัว)
 • เพื่อบันทึกเวลา การเข้าออกงานของครูผู้สอนแต่ละท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถทำงานควบคู่ไปกับโปรแกรม Payroll ข้างต้น
 • สามารถมีระบบค้นหารายชื่อบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว
 • มีรูปภาพสีประกอบ สำหรับครูผู้สอนแต่ละท่าน ในทะเบียนประวัติ
 • สามารถเก็บประวัติข้อมูลทั่วไป ข้อมูลบุตร ข้อมูลประวัติการศึกษา ข้อมูลการอบรมต่างๆได้
 • มีระบบ User Name & Password เพื่อกำหนดสิทธิ์ครูผู้สอนแต่ละท่าน ในการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการโรงเรียน
 • รองรับการเก็บข้อมูลทั่วไปของบุคลากรอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็น เลขที่ สช.11 เลขที่สมาชิก ชพค. เลขที่สมาชิก ชพส. ข้อมูลบุตร ประวัติการศึกษา ข้อมูลการฝึกอบรม รูปภาพ เป็นต้น
 • ฐานข้อมูลบุคลากรนี้ เชื่อมต่อตรงกับโปรแกรม Payroll ที่ใช้สำหรับทำค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทั้งหมด รวมถึงมี   Features ต่าง ๆ อีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการครู การคิดคำนวณเงินประกันสังคม หรือเงินภาษีต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • มีระบบค้นหาที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะค้นหาโดย ชื่อ หรือ นามสกุล

การส่งออกข้อมูลบุคลากร

 • สามารถสั่งพิมพ์รายงานทะเบียนบุคลากรได้
 • เลือกพิมพ์ประวัติครู รายบุคคล ตามรูปแบบของทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

รายงาน

 • รายงานทะเบียนครู
 • รายงานประวัติครู
 • รายงานแสดงรายชื่อครูแยกตามเพศ

การจัดการข้อมูลนักเรียน

 • ทำการจัดเก็บบันทึกข้อมูลนักเรียน เช่น ประวัติทั่วไป ประวัติการศึกษา ข้อมูลสุขภาพ รูปภาพนักเรียน ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดาผู้ปกครอง รายละเอียดการรับทุนต่างๆ และแสดงการค้างชำระค่าเทอม
 • ตัวระบบสามารถกำหนดเลขที่นักเรียนอัตโนมัติได้
 • กำหนดช่วงชั้น โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายช่วงชั้น
 • ระบบการค้นหาข้อมูล นักเรียนได้ทั้ง รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน(บางคำ) หรือค้นหาตาม ห้องเรียนได้
 • สามารถกำหนดนักเรียนไว้ล่วงหน้าได้
 • รองรับการรับเด็กนักเรียนจากภายนอกช่วงเวลาเรียนพิเศษปิดเทอมได้ โดยรหัสนักเรียนจะไม่ซ้ำกับกลุ่มนักเรียนหลัก
 • สามารถ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ลาออก และแสดงวันที่ลาออก พร้อมเหตุผลที่ลาออก และสามารถดึงไปโชว์ในส่วนของใบรับรองผลการเรียนได้อีกด้วย
 • มี Master Config เพื่อให้ผู้กำหนดเองได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็น ชั้นเรียน ระดับชั้น ข้อมูลนักเรียน เหตุผลการลาออก นักเรียนทุน ข้อมูลครู เป็นต้น
 • สามารถเลื่อนนักเรียนข้ามช่วงชั้นเมื่อสิ้นภาคเรียนที่สอง โดยสามารถเลือกรูปแบบในการเลื่อนชั้นได้เช่น แบบสลับเรียงตามคะแนนสอบ หรือ ยกชั้นเรียน หรือ แบบ Manual
 • จัดเก็บฐานข้อมูลนักเรียนทุกช่วงชั้น พร้อมประวัติโดยละเอียดและ ผลการเรียนในแต่ละชั้นที่ผ่านมา
 • สามารถเพิ่มนักเรียนใหม่ โดยระบุเลขประจำตัวชั่วคราวก่อน และเปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวจริงภายหลัง
 • สามารถย้ายนักเรียนไป folder นักเรียนลาออก (โดยประวัติยังคงเก็บไว้อยู่)
 • มีระบบสืบค้น (Intelligent Search) ช่วยให้ค้นหานักเรียนแบบเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถใช้ได้กับโรงเรียนที่มีการสอน Bilingual Program ได้
 • พิมพ์ใบสรุปรายชื่อนักเรียน ทั้งที่เรียนอยู่ปัจจุบัน หรือ ลาออกไปแล้ว โดยระบุปีการศึกษา ภาคเรียน หรือจะสั่งพิมพ์จากรหัสนักเรียน หรือ เลือกค้นหารายชื่อโดยแยกตามชั้นตามห้องได้
 • สามารถเก็บประวัติสุขภาพของนักเรียนได้
 • มีระบบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลระดับเมนู

การส่งออกข้อมูลนักเรียน

 • ส่งข้อมูลนักเรียนออกโปรแกรม Microsoft Excel ได้
 • พิมพ์ใบมอบตัวนักเรียนได้จากระบบทันที
 • พิมพ์รายงานใบรับรองต่างๆ เช่น ปพ.7A ปพ.7B ปพ.1 (แยกช่วงชั้นที่ 1-3 และช่วงชั้นที่ 4)
 • รวมถึงใบรับรองความประพฤติ(ทั้งไทยและอังกฤษ)ได้
 • พิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้นเรียนได้

รายงาน

 • ใบรับรองความประพฤติ ใบรับรอง+เกรดเฉลี่ย
 • ใบรับรอง(TH-ENG)
 • ใบรับรองวีซ่า
 • ใบรับรองแบบเต็ม(ENG)
 • ใบรับรองผลการเรียน
 • ใบมอบตัวนักเรียน
 • รายงานจำนวนนักเรียนแยกตามชั้น/ห้อง
 • รายชื่อนักเรียนชั้น/ห้อง(TH-ENG)
 • รายชื่อนักเรียนรับสมุดพก(TH-ENG)
 • รายชื่อนักเรียนเก่า
 • รายชื่อนักเรียนใหม่
 • ปพ.1
 • รายงานทะเบียนครู
 • รายงานประวัติครู
 • รายงานรายชื่อครูแยกชายหญิง

ส่วนของแอดมิน

 • กำหนดหัวข้อตัดคะแนนความประพฤติและกำหนดหัวข้อคะแนนความดีได้
 • แก้ไขหัวข้อตัดคะแนนความประพฤติ และ แก้ไขหัวข้อคะแนนความดีได้
 • ค้นหารายชื่อนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว
 • พิมพ์รายงานการตัดคะแนนรายบุคคลได้
 • เชื่อมต่อไปยังระบบ Time Attendance เพื่อบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียน ของนักเรียนแต่ละคนได้
 • เชื่อมต่อไปยังระบบ Point of Sale เพื่อให้นักเรียนใช้บัตรนักเรียน ซื้ออาหาร หรือซื้อของแทนการแลกชิปได้

งานทุน

 • กำหนดประเภททุน ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ
 • กำหนดเงื่อนไขการให้ทุน หรือตัดทุนได้เองเช่น ผูกกับผลการเรียน (เกรด)
 • ทุนที่ให้อาจเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด หรือให้เลือกชำระบางส่วนได้
 • ค้นหานักเรียนเพื่อทำการคีย์นักเรียนทุนได้อย่างรวดเร็ว
 • แสดงข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุนให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

กำหนดเวลา

การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน

 • กำหนดวันเรียน และวันหยุดต่างๆ ในแต่ละเทอม เพื่อคำนวณหาวันมาเรียนและวันหยุดภายใน 1 เทอม
 • กำหนดวันเรียนในสัปดาห์ (เช่น จันทร์ถึงศุกร์เรียน และหยุดในวันเสาร์อาทิตย์)
 • กำหนดช่วงเวลาเรียน ในแต่ละคาบเรียน (เวลาเริ่มเรียน และเวลาสิ้นสุด) และสามารถเพิ่ม แก้ไข คาบเรียนได้
 • กำหนดช่วงเวลาพัก ย่อย หรือ พักเที่ยงได้เอง
 • กำหนดชื่อห้องเรียน และครูผู้รับผิดชอบของแต่ละห้อง สถานที่ตั้ง ไว้เพื่อง่ายต่อการหาข้อมูลห้องเรียน
 • กำหนดคาบเรียนใน 1 สัปดาห์ และคาบเรียนทั้งหมดใน 1 เทอมแบบอัตโนมัติ
 • เลือกดูข้อมูลครู ในแต่ละกลุ่มการเรียน ว่ากลุ่มการเรียนใด มีครูสอนกี่ท่าน

การจัดตารางสอน

 • ดูตารางสอนแบบรายวันได้
 • ดูสถานะ ครูผู้สอน ว่าเป็นการสอนแทน การสอนคืนคาบ หรือเปลี่ยนผู้สอนได้
 • จองคาบเรียน และกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ได้ และสามารถดูได้ทั้งมุมมองวันจอง มุมมองคาบเรียน
 • Copy ตารางสอน ไปยังเทอมถัดไป หรือปีการศึกษาถัดไปได้
 • ดูตารางสอนได้หลายมุมมอง เช่น มุมมองชั้นเรียน มุมมองครูผู้สอน มุมมองห้องเรียน
 • Copy คาบเรียน ย้ายคาบเรียน และสลับคาบเรียน ในแต่ละวิชา ได้อย่างรวดเร็ว

รายงาน

 • รายงานครูสอนแทนในแต่ละวันได้
 • รายงานแสดงครูสอนแทนและสอนคืนคาบได้
 • รายงานรายชื่อครูสอนแทนและไม่มีสอนคืนคาบได้