รางวัล

ความภาคภูมิใจของทีมงาน

รางวัลคูปองนวัตกรรม

บริษัทฯ ได้สร้างผลงานนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม ประเภท Culture Inspiration ในโครงการคูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในหัวข้อเรื่อง “โครงการกระบวนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนแบบแบ่งปันสำหรับโรงเรียนโดยเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ”

คุณธนกร เมธเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ารับรางวัลโครงการคูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555