เมษายน

สาธิตงาน ระบบบริหารงานคลังสินค้า และกระบวนการผลิต

คุณ อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ และทีมงาน เข้าชมการแสดงผลงานภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ